Telfer School of Management, University of Ottawa #770 AMS-230731172097