University of Ottawa / Telfer School of Management #547 AMS-220909148001